Prestacións

Información recopilada e compartida pola Plataforma de Desempregados de Lugo. (Graciñas compañeiros)

PRESTACIÓN POR CESAMENTO DE ACTIVIDADE DE AUTÓNOMOS:

BENEFICIARIOS
-Traballadores autónomos comprendidos no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.
-Traballadores por conta propia, incluídos no Sistema Especial de Traballadores por Conta Propia Agrarios, que inicien a cotización por cesamento de actividade a partir do 1 de xaneiro de 2012.
-Traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.

REQUISITOS
-Período mínimo de cotización por cesamento de actividade de doce meses continuados e inmediatamente anteriores ao cesamento.
-Que o cesamento na actividade se deba a motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos, causas de forza maior, perda de licenza administrativa, violencia de xénero, divorcio ou acordo de separación matrimonial e se debidamente justificado.
-Subscribir o compromiso de actividade e non alcanzar a idade de xubilación.

SOLICITUDE DA PRESTACIÓN
Na Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social coa que teña cuberta as continxencias derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
Ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) se a cobertura tena concertada co INSS:
Lugo:
O.E. Lugo Norte, Río Cabe 8-10, 982284404
O.E. Lugo Sur, Rúa Campos Novos 9, 982246674
É necesario solicitar cita previa: na web http://www.sepe.es/cita ou no teléfono 901010210.
Ou ante o Instituto Social da Mariña.

DURACIÓN
Mínimo: de 12 a 17 meses cotizados: 2 meses.
Máximo: 48 meses cotizados: 12 meses.

CONTÍA
70% da base reguladora, máximo o 175% do IPREM salvo  cando o traballador teña un ou máis fillos ao seu cargo, que será do 200% ou do 225%.PRESTACIÓN POR DESEMPREGO

REQUISITOS
-Ter cotizado por desemprego un período mínimo de 360 días dentro dos 6 anos anteriores.
-Non cumprir a idade ordinaria para a xubilación, salvo que non se tivese dereito a ela por falta de cotización.

TRAMITACIÓN, PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN
-Solicitude de inscrición como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia (Cartón do paro):
Lugo:
Ou.E. Lugo Norte, Río Cabe 8-10, 982284404
Ou.E. Lugo Sur, Rúa Campos Novos 9, 982246674
Solicitude da prestación por desemprego no Servizo Público de Emprego Estatal: Ou.E. Lugo Norte e Ou.E. Lugo Sur.
É necesario solicitar cita previa: na web http://www.sepe.es/cita previa ou no teléfono 901010210.
Nos rexistros doutras Administracións, incluídas as locais coas que exista convenio, nunha Oficina de Correos e na web do SEPE (http://www.sepe.es).
-Prazo: 15 días hábiles seguintes á situación de desemprego.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-Solicitude en modelo normalizado, o impreso de solicitude incorpora a declaración dos fillos a cargo e as súas rendas, datos da domiciliación bancaria e o compromiso de actividade.
-Identificación do solicitante e dos fillos ao seu cargo:
-DNI ou NIE.
-Libro de familia.
-Certificados de empresa nas que traballase nos últimos 6 meses.

DURACIÓN
Mínimo: de 360 días até 539 días cotizados:    120 días de prestación.
Máximo: desde 2.160 dias cotizados:    720 días de prestación.

CONTÍA
Primeiros 180 días    70% da base reguladora.
A partir do día 181    50% da base reguladoraSUBSIDIO DE DESEMPREGO

REQUISITOS
-Estar en situación legal de desemprego.
-Cotizar entre 180 e 359 días.
-Cotizar entre 90 e 179 días e, ademais, teñan responsabilidades familiares:
-Cónxuxe ou fillo menor de 26 anos ou maior discapacitado, ou menor acollido, a cargo e con ingresos inferiores a 481,05 € (75% SMI) ao mes.
-Que a suma dos ingresos mensuais da unidade familiar dividida entre o número de membros que a compoñen non supere 481,05 €.

TRAMITACIÓN
-Solicitude de inscrición como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia (Cartón do paro):
Lugo:
Ou.E. Lugo Norte, Río Cabe 8-10, 982284404
Ou.E. Lugo Sur, Rúa Campos Novos 9, 982246674
Solicitude da prestación por desemprego no Servizo Público de Emprego Estatal: Ou.E. Lugo Norte e Ou.E. Lugo Sur.
É necesario solicitar cita previa: na web <http://www.sepe.es/cita previa> ou no teléfono 901010210.
Nos rexistros doutras Administracións, incluídas as locais coas que exista convenio, nunha Oficina de Correos ou na web do SEPE (http://www.sepe.es).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-Solicitude en modelo normalizado, o impreso de solicitude incorpora a declaración dos fillos a cargo e as súas rendas, datos da domiciliación bancaria e o compromiso de actividade.
-Identificación do solicitante e dos fillos ao seu cargo:
-DNI ou NIE e Libro de familia.
-Certificados de empresa nas que traballase nos últimos 6 meses.

PRAZO
15 días hábiles seguintes á situación legal de desemprego.

DURACIÓN
De 90 a 119 días traballados:    3  meses.
De 120 a 149 días traballados:    4 meses.
De 150 a 179 días traballados:    5 meses.
180 ou máis días traballados:    6 meses (sen responsabilidades familiares).
180 ou máis días traballados:   21 meses (con responsabilidades familiares).

CONTÍA
426,00 € mensuais, cantidade que se actualiza anualmente.Programa de Recualificación Profesional (PREPARA)

REQUISITOS
Beneficiarios:
-Persoas desempregadas por extinción da súa relación laboral e inscritas como demandantes de emprego que, dentro do período comprendido entre o día 16 de agosto de 2012 e o día 15 de febreiro de 2013, ambos inclusive, esgoten a prestación por desemprego, non teñan dereito a calquera dos subsidios por desemprego e non cobraran o antigo PRODI.
Condicións:
-Estar inscrito como demandante de emprego polo menos doce do últimos dezaoito meses.
-Ter responsabilidades familiares.
-Carecer de rendas superiores ao 75% do Salario Mínimo Interprofesional. Teranse en conta as da unidade familiar, incluídos os pais.

OBRIGACIÓNS
-Participar nas accións de políticas activas de emprego que propoñan os Servizos Públicos de Emprego.
-Aceptar unha oferta de emprego adecuada.
-Enténdese por colocación adecuada:
-A profesión demandada pola persoa traballadora ante os Servizos Públicos de Emprego.
-A profesión habitualmente desempeñada.
-Outra profesión que se axuste ás aptitudes físicas e formativas do demandante.
-A profesión desempeñada en último lugar se durou polo menos tres meses.
-Con todo, tras un ano de percepción de prestacións de maneira ininterrompida, terá consideración de colocación adecuada calquera profesión a criterio dous Servizos Públicos de Emprego.
-Comunicar se deixaron de reunir os requisitos para acceder ao programa.

SOLICITUDE DA AXUDA
-A solicitude da axuda de acompañamento presentarase na correspondente Oficina de Prestacións do SEPE.
Lugo:
O.E. Lugo Norte, Río Cabe 8-10, 982284404
O.E. Lugo Sur, Rúa Campos Novos 9, 982246674
É necesario solicitar cita previa: na web http://www.sepe.es/cita ou no teléfono 901010210.Ou nos rexistros doutras Administracións, incluídas as locais coas que exista convenio, en oficinas de correos ou na web do SEPE (http://www.sepe.es)

PRAZO
Dous meses desde o esgotamento da prestación ou subsidio por desemprego, durante este prazo o solicitante deberá realizar durante polo menos 30 días acciones de procura de emprego.

CONTÍA
75% do IPREM (532,51€) durante un máximo de seis meses: 399,38€/mes.SUBSIDIO MAIORES DE 55 ANOS

REQUISITOS
-Estar desempregado.
-Ter cumpridos 55 anos na data de solicitude.
-Cumprir todos os requisitos, salvo a idade, para acceder a calquera tipo de pensión de xubilación no Sistema da Seguridade Social:
-Ter cuberto un período mínimo de cotización por xubilación de 15 anos, dos cales polo menos 2 deberán estar comprendidos dentro dos 15 anos inmediatamente anteriores ao momento de causar o dereito.
-Cotizar por desemprego un mínimo de 6 anos ao longo da súa vida laboral, das cales 3 meses ha de estar dentro dos últimos 6 anos inmediatamente anteriores ao momento de causar o dereito.
-Os ingresos da unidade familiar non poden ser superiores a 481,05 €mensuais (o 75% do SMI de 2012).
-Estar desempregado e inscrito durante un mes como demandante de emprego e subscribir o compromiso de actividade.
-Estar incluído nalgún dos supostos seguintes:
-Esgotar unha pensión contributiva por desemprego.
-Ser emigrante retornado sen dereito a prestación contributiva por desemprego.
-Ser liberado de prisión sen dereito a prestación contributiva por desemprego cando a privación de liberdade fose por tempo superior a 6 meses.
-Ser beneficiario dunha pensión de incapacidade que foi revisada por melloría.
-Perder un emprego de forma involuntaria, e non ter dereito a prestación contributiva por desemprego.
-Este subsidio non será de aplicación aos traballadores fixos descontinuos mentres manteñan dita condición.

TRAMITACIÓN E LUGAR DE PRESENTACIÓN
-Solicitude de inscrición como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia (Cartón do paro):
Lugo:
O.E. Lugo Norte, Río Cabe 8-10, 982284404
O.E. Lugo Sur, Rúa Campos Novos 9, 982246674
Solicitude da prestación por desemprego no Servizo Público de Emprego Estatal: O.E. Lugo Norte e Ou.E. Lugo Sur.
É necesario solicitar cita previa: na web http://www.sepe.es/cita previa ou no teléfono 901010210.
Nos rexistros doutras Administracións, incluídas as locais coas que exista convenio, nunha Oficina de Correos ou na web do SEPE (http://www.sepe.es)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-Modelo oficial de solicitude, que incorpora a declaración de rendas do solicitante, os datos de domiciliación bancaria, o compromiso de actividade, e a autorización de petición de información da AEAT (Axencia Tributaria).
-Documento de identificación do solicitante (soamente será necesaria a súa exhibición, para verificar os devanditos datos):Documento Nacional de Identidade /cartón de identidade de estranxeiro.
-Soamente se a entidade xestora solicítao, o xustificante de rendas.
-Para o mantemento da percepción do subsidio para os traballadores maiores de 55 anos, os beneficiarios deberán presentar ante a Entidade xestora unha declaración das rendas percibidas no período dos doce meses anteriores, acompañada da documentación acreditativa que corresponda. Dita declaración deberase presentar cada vez que transcorran doce meses desde a data do nacemento do dereito ou desde a data da súa última continuación, no prazo dos 15 días seguintes a aquel no que se cumpra o período sinalado.
-A falta de achega da declaración no prazo sinalado implicará a interrupción do pago do subsidio e da cotización á Seguridade Social.
-A achega da declaración fora do prazo sinalado implicará, no seu caso, a continuación do deveño do dereito con efectos da data en que se achegue dita declaración.

PRAZO
Debe presentar a solicitude no prazo dos 15 días hábiles seguintes ao momento de producirse calquera das situacións descritas nos requisitos, unha vez transcorrido un mes de espera, agás que cesase nun traballo e non teña dereito a prestación contributiva, no que o prazo é de 15 días hábiles a partir do cesamento.

DURACIÓN
-Até cumprir a primeira idade para acceder á pensión contributiva de xubilación, en calquera das súas modalidades.
Para manter o dereito debe acreditar que mantén a situación de carencia de rendas: Para iso hai que presentar unha vez ao ano unha declaración de ingresos.

CONTÍA
É igual ao 80% do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM): 426 € mes (2012).RENDA ACTIVA DE INSERCIÓN

REQUISITOS
-Persoas desempregadas de longa duración maiores de 45 anos.
-Persoas emigrantes retornadas maiores de 45 anos.
-Vítimas de violencia de xénero ou vítimas de violencia doméstica.
-Persoas con discapacidade.

TRAMITACIÓN E LUGAR DE PRESENTACIÓN.
-Solicitude de inscrición como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia (Cartón do paro):
Lugo:
Ou.E. Lugo Norte, Río Cabe 8-10, 982284404
Ou.E. Lugo Sur, Rúa Campos Novos 9, 982246674
Solicitude da prestación por desemprego no Servizo Público de Emprego Estatal: Ou.E. Lugo Norte e Ou.E. Lugo Sur.
É necesario solicitar cita previa: na web http://www.sepe.es/cita previa ou no teléfono 901010210.
Ou nos rexistros doutras Administracións, incluídas as locais coas que exista convenio, en oficinas de correos ou na web do SEPE (http://www.sepe.es)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-Solicitude en modelo normalizado, o impreso de solicitude incorpora a declaración dos fillos a cargo e as súas rendas, datos da domiciliación bancaria e o compromiso de actividade.
-Identificación do solicitante e dos fillos ao seu cargo:
-DNI ou NIE.
-Libro de familia.
-Discapacidade en grao igual ou superior ao 33%, certificado de minusvalía.
-Vítimas de violencia de xénero ou violencia doméstica: sentenza xudicial, orde de protección, informe do -Ministerio Fiscal ou informe de servizos sociais ou casa de acollida.

DURACIÓN
11 meses como máximo e comézase a percibir desde o día seguinte ao da solicitude.

CONTÍA

426,00 € mensuais, cantidade que se actualiza anualmente
Ademais destas prestaciónes, existen outras que dependen directamente dos Servicios Sociais entre elas o RISGA, axudas de emerxencia social, e algunha outra para colaboración no pagamento da comida ou das facturas de luz, auga ou calefacción. Se agotaches as prestacións e necesitas axuda non dudes en poñerte en contacto cun Traballador Social para que te informe das axudas disponibles. Os Traballadores Sociais encóntranse nos Centros Sociais de Convivencia de Lugo, nos Ambulatorias e no propio Concello.


RISGA: RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA

REQUISITOS:
-Ter residencia efectiva e estar empadroado en calquera dos concellos da Comunidade
Autónoma de Galicia, cando menos durante o ano inmediatamente anterior á formulación da
solicitude.
-Ter constituída unha unidade de convivencia independente.
-Ter unha idade comprendida entre 25 e 65 anos.
- Dispoñer duns ingresos inferiores á contía da prestación da RISGA que lle correspondería á
persoa solicitante, e non dispoñer de bens que indiquen a existencia de medios suficientes.
 -Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade real de prestarlle alimentos
á persoa solicitante.
-Compre subliñar que respecto a cada un dos requisitos existen unha serie de excepcións
legalmente previstas na Lei 9/1991.

CONTÍA:
-A contía do subsidio básico da RISGA para persoas perceptoras cunha antigüidade inferior a 4
anos é o 75% do indicador público da renda de efectos múltiples (IPREM), cun incremento do
12% polo primeiro conviviente adicional, do 10% polo segundo e do 8% por cada unha das
restantes persoas adicionais, co límite máximo do 125% do importe mensual do IPREM.

A) Contías máximas para persoas perceptoras cunha antigüidade inferior a 4 anos:
Número de convivientes:                          Importe mensual:
  1                                                             399,38€
  2                                                             463,28€
  3                                                             516,53€
  4                                                             559,13€
  5                                                             601,73€

B) Contía máxima para persoas perceptoras cunha antigüidade superior a 4 anos:
Esta contía correspóndese co importe da pensión non contributiva individual, polo que en
2012 o importe máximo será de 357,70 euros

(*) Estas contías constitúen o límite máximo de ingresos para ter dereito á prestación. Poderá
percibirse menos importe se existe algún tipo de ingreso que deba ser descontado.

TRAMITACIÓN:
As persoas solicitantes deben dirixirse para a tramitación das solicitudes de RISGA aos Servizos
Sociais Comunitarios do seu concello de residencia.
Deben informarse nos propios Centros ou no Concello de cal é o que lle pertence segundo o seu domicilio e pedir cita, unha vez que a teña xa lle dicen qué documentación lle fai falla achegar.

-Centro de Convivencia Uxio Novoneira: Rúa Quiroga Ballesteros Nº1-Tlf. 982 297 492
-Centro de Convivencia Sagrado Corazón: Rúa Sagrado Corazón, Nº27-Tlf. 982 297 460
-Centro de Convivencia Maruja Mallo: Rúa Primavera, Nº37 (entrada polo Carril das Hortas)-Tlf. 982 297 505
-Centro de Convivencia Lamas de Prado: Unidade de Traballo Social: Rúa Aquilino Iglesias Alvariño Nº6-Tlf. 982 297 450
-Centro de Convivencia Fingoi: Ronda de Fingoi, 72 (entrada pola Rúa Aviación Española)-Tlf.982 297 455/ 982 297 456
-Centro de Convivencia Milagrosa:  Rúa Monte Faro, Nº10- Tlf.  982 297 410
Tamén podes conseguir axuda no BANCO DE ALIMENTOS DE LUGO Tlf.  649 742 145


Información recopilada e compartida pola Plataforma polos Dereitos Sociais e Renda Básica de Lugo
dereitos sociais e renda basica lugo(Graciñas compañeiros)

 

AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DE GALICIA
 
AXUDAS DE EMERXENCIASOCIAL 2012
Descargar PDF
1. Normativa básica:
. Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega demedidas básicas para a inserción social(DOGnúm.
191, do 3 de outubro de 1991)
. Lei 1/1999, do 5 de febreiro, pola que semodifica parcialmente a Lei 9/1991 (DOGnúm. 36,
do 22 de febreiro de 1999)
. Lei 16/2004, do 29 de decembro, pola que semodifican parcialmente a Lei 9/1991 e a Lei
1/1999 (DOGnúm. 254, do 31 de decembro de 2004)

2. ¿Qué son as Axudas de emerxencia social(AES)?
As AES son axudas económicas de pagamento único destinadas a paliar necesidades
extraordinarias e urxentes de persoas afectadas porsituacións de emerxencia.


3. ¿Cales son os requisitos para a percepción das AES?
. Ser maior de idade.
. Estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade
Autónoma de Galicia.
.Non dispoñer de ingresos nin bens suficientes para afrontar os gastos derivados da situación
de emerxencia.


4. LIMITES DE INGRESOS PARA ACCEDER ÁS AES PARA O ANO 2012:
Número de persoas convivintes… Importe mensual
1…………………………………………. ..499,23€
2…………………………………………… 579,10€
3 ……………………………………………645,66€
4 ……………………………………………698,91€
5 ……………………………………………752,16€


5. CONTÍAS MÁXIMAS DAS AES PARA O ANO 2012:

Axudas para gastos imprescindibles no uso da vivenda habitual……………….………….. 1.331,59€
Axudas para gastos de mantemento da habitabilidade ou accesibilidade da vivenda habitual…................................................................................................................5.325,10€
Axudas para gastos de equipamento básico da vivenda………………………………..……… 1.065,02€
Axudas para gastos destinados a cubrir necesidades primarias……………………………. 1.065,02€
Axudas para gastos derivados do traslado de vivenda dentro da mesma localidade……………...............................................................................................….1.065,02€
Axudas para gastos derivados do traslado de vivenda fóra da localidade………......…..1.331,28€
No caso de que soliciten axudas para varios conceptos existe un límite máximo de …………................................................................................................................……7.455,14€


6. ¿Onde se inicia a tramitación dassolicitudes de AES?
As persoas solicitantes deben dirixirse para a tramitación dassolicitudes de AES aos Servizos
Sociais Comunitarios do seu concello de residencia.


En Lugo:
-Centro de Convivencia Uxio Novoneira: Rúa Quiroga Ballesteros Nº1-Tlf. 982 297 492
-Centro de Convivencia Sagrado Corazón: Rúa Sagrado Corazón, Nº27-Tlf. 982 297 460
-Centro de Convivencia Maruja Mallo: Rúa Primavera, Nº37 (entrada polo Carril das Hortas)-Tlf. 982 297 505
-Centro de Convivencia Lamas de Prado: Unidade de Traballo Social: Rúa Aquilino Iglesias Alvariño Nº6-Tlf. 982 297 450
-Centro de Convivencia Fingoi: Ronda de Fingoi, 72 (entrada pola Rúa Aviación Española)-Tlf.982 297 455/ 982 297 456
-Centro de Convivencia Milagrosa:  Rúa Monte Faro, Nº10- Tlf.  982 297 410