sábado, 14 de junio de 2014

COMUNICADO 15M-LUGO EN APOIO AOS TRABALLADORES/AS DE URBASER

O Movemento 15 M Lugo solidarízase cos traballadores e as traballadoras de Urbaser que están a ser vítimas das políticas nefastas do Concello de Lugo e as súas concesións que dende hai un tempo están baixo a lupa.
Os motivos polos cales apoiamos a medida de forza son as seguintes:
- Urbaser propón un convenio de dous anos (2014/15) cunhas táboas salariais correspondentes ao ano 2011.
- Propón modificar o complemento de antigüidade, o que leva consigo unha perda do 15% en prexuízo dos traballadores/ás.
- Eliminar a actual regulación que permite cobrar a antigüidade dende o 1 de xaneiro do ano no que se cumpre, para pasar a percibila só dende o mes no que se perciba.
- Recortar o complemento de IT (incapacidade temporal), actualmente do 100%, así como os conceptos para o seu cálculo, de forma que só se teñan en conta as retribucións fixas e non as variables como o plus de perigosidade ou de nocturnidade.
- Urbaser, tamén quere reducir os días de asuntos propios e modificar a xornada laboral de luns a domingo.
- O despedimento de 12 traballadores/ás (coincidindo co inicio da folga), dous deses traballadores eran membros do comité e a estes abríuselles un expediente disciplinario.
-Os traballadores están dispostos a buscar unha saída consensuada, porque son conscientes do problema ocasionado pero non van deixarse extorsionar pola empresa, nin polo Concello que ditaminou uns servizos mínimos do 100%.
- Urbaser nin sequera tomou en conta a proposta de servizos mínimos presentada polo Comité de Folga, que garantía a saída dun camión e dous peóns para cubrir os servizos realmente esenciais como colexios, ambulatorios e hospitais.
- Urbaser, ten por costume, cando se convoca unha folga, comezar a despedir aos traballadores/ás, para centrar o foco nos despedimentos e non así nas reivindicacións do convenio colectivo.
- Porque a prensa tradicional mente, sobre a resolución do xulgado con respecto aos servizos mínimos decretados polo Concello, publica que o ditame dá a razón ao Concello dicindo que eses servizos mínimos son legais; cando a realidade é que o xulgado o único que dixo é que por falta de tempo e de información non poden decretar a súa paralización ou ilegalidade.
- Mercadona utiliza os servizos de Urbaser aínda que non están incluídos na concesión, os traballadores piden ao Sr. Orozco que explique por que está a suceder isto.
Dende o 15 M Lugo pensamos ao igual que os traballadores/ás que non se xustifica de ningún xeito, nin social, nin economicamente, a rebaixa salarial proposta pola empresa, nin a quita de dereitos laborais, cando o Concello lle está a revisar á empresa o contrato coIPC real.
Apoiamos a folga indefinida e convocada polo 100% do equipo, como forma de presión para que deixe de ningunear á clase obreira dende as macro-empresas e os seus concellos cómplices.
Esiximos unha solución real sen prexudicar aos traballadores/ás ou á cidadanía, demandamos que o Concello tome cartas no asunto e non só saian a facer declaracións para quedar ben nos medios. Por unha vez debe haber responsables e non ser os asalariados
Pedimos reformular todo o relacionado coas concesións, porque estas son outorgadas con partidas de diñeiro público (os nosos impostos). Non nos gustan as privatizacións, pero menos imos tolerar que se sigan "externalizando" os servizos públicos a empresas privadas cando estas non sexan controladas e vulneren o dereito dos traballadores.
Pola unión dos traballadores, pola unión da xente, por un Lugo máis xusto e por un Concello ao noso servizo.

Traballadores/ás de Urbaser estamos con Vosotros.


El Movimiento 15M Lugo se solidariza con los trabajadores y las trabajadoras de Urbaser que están siendo víctimas de las políticas nefastas del Concello de Lugo y sus concesiones que desde hace un tiempo están bajo la lupa.
Los motivos por los cuales apoyamos la medida de fuerza son las siguientes:
- Urbaser propone un convenio de dos años (2014/15) con unas tablas salariales correspondientes al año 2011.
- Propone modificar el complemento de antigüedad, lo que conlleva una pérdida del 15% en perjuicio de los trabajadores/as.
- Eliminar la actual regulación que permite cobrar la antigüedad desde el 1 de enero del año en el que se cumple, para pasar a percibirla sólo desde el mes en el que se devengue.
- Recortar el complemento de IT (incapacidad temporal), actualmente del 100%, así como los conceptos para su cálculo, de forma que sólo se tengan en cuenta las retribuciones fijas y no las variables como el plus de peligrosidad o de nocturnidad.
- Urbaser, también quiere reducir los días de asuntos propios y modificar la jornada laboral de lunes a domingo.
- El despido de 12 trabajadores/as (coincidiendo con el inicio de la huelga), dos de esos trabajadores eran miembros del comité y a los mismos se les abrió un expediente disciplinario.
-Los trabajadores están dispuestos a buscar una salida consensuada, porque son conscientes del problema ocasionado pero no van a dejarse extorsionar por la empresa, ni por el Concello que dictaminó unos servicios mínimos del 100%.
- Urbaser ni siquiera tomó en cuenta la propuesta de servicios mínimos presentada por el Comité de Huelga, que garantizaba la salida de un camión y dos peones para cubrir los servicios realmente esenciales como colegios, ambulatorios y hospitales.
- Urbaser, tiene por costumbre, cuando se convoca una huelga, comenzar a despedir a los trabajadores/as, para centrar el foco en los despidos y no así en las reivindicaciones del convenio colectivo.
- Porque la prensa tradicional miente, sobre la resolución del juzgado con respecto a los servicios mínimos decretados por el Concello, publica que el dictamen da la razón al Ayuntamiento diciendo que esos servicios mínimos son legales; cuando la realidad es que el juzgado lo único que ha dicho es que por falta de tiempo y de información no pueden decretar su paralización o ilegalidad.
- Mercadona utiliza los servicios de Urbaser aunque no están incluidos en la concesión, los trabajadores piden al Sr. Orozco que explique por qué está sucediendo esto.

Desde el 15M Lugo pensamos al igual que los trabajadores/as que no se justifica de ninguna manera , ni social, ni económicamente,  la rebaja salarial propuesta por la empresa, ni la quita de derechos laborales, cuando el Concello le  está revisando a la empresa el contrato con el IPC real.
Apoyamos la huelga indefinida y convocada por el 100% de la plantilla, como forma de presión para que deje de ningunear a la clase obrera desde las macro-empresas y sus ayuntamientos cómplices.
Exigimos una solución real sin perjudicar a los trabajadores/as o a la ciudadanía, demandamos que el Concello tome cartas en el asunto y no sólo salgan a hacer declaraciones para quedar bien en los medios. Por una vez debe haber responsables y no ser los asalariados
Pedimos replantear todo lo relacionado con las concesiones, porque éstas son otorgadas con partidas de dinero público (nuestros impuestos). No nos gustan las privatizaciones, pero menos vamos a tolerar que se sigan "externalizando" los servicios públicos a empresas privadas cuando éstas no sean controladas y vulneren el derecho de los trabajadores.
Por la unión de los trabajadores, por la unión de la gente, por un Lugo más justo y por un Concello a nuestro servicio.
Trabajadores/as de Urbaser estamos con Vosotros.