jueves, 1 de mayo de 2014

MANIFESTO 1 DE MAIO - MANIFIESTO 1 DE MAYO


MANIFESTO 1 DE MAIO

Hoxe, día dos traballadores saímos á rúa unha vez máis, a loitar pola dignidade das persoas. Dos que teñen emprego, daqueles que traballan sen salario nin dereitos, dos que esperan poder traballar.


Facémolo nunha semana na que a pesar das trampas do goberno se fai patente a destrución de emprego, a precarización extrema do pouco que queda, e o incremento dos que carecen de calquera tipo de ingreso nas súas familias. Situación dramática nun ámbito en que se destruíron a educación, a sanidade universal e os servizos sociais: mecanismos de compensación de desigualdades.Saímos pola dignidade un mes despois de que UGT e CCOO se reunisen con goberno e patronal para pactar a permanencia destas condicións de miseria, desvinculando as melloras salariais do incremento dos prezos.A dignidade non se vende, deféndese.
coa dignidade non se negocia.


MANIFIESTO 1 DE MAYO

Hoy, día de los trabajadores salimos a la calle una vez más, a luchar por la dignidad de las personas. De los que tienen empleo, de aquellos que trabajan sin salario ni derechos, de los que esperan poder trabajar.

Lo hacemos en una semana en la que a pesar de las trampas del gobierno se hace patente la destrucción de empleo, la precarización extrema del poco que queda, y el incremento de los que carecen de cualquier tipo de ingreso en sus familias. Situación dramática en un ámbito en que se destruyeron la educación, la sanidad universal y los servicios sociales: mecanismos de compensación de desigualdades.

Salimos por la dignidad un mes después de que UGT y CCOO se reunieran con gobierno y patronal para pactar la permanencia de estas condiciones de miseria, desvinculando las mejoras salariales del incremento de los precios.

La dignidad no se vende, se defiende.

con la dignidad no se negocia.