miércoles, 10 de julio de 2013

Debate participativo
O debate divídese en 3 bloques: educación, sanidade e traballo.

Para abrir cada bloque os membros de cada grupo disporán de 2 minutos para expoñer a súa posición respecto ao tema.
Logo abrirase un debate de 30 minutos de duración entre os presentes na mesa, seguindo as quendas de palabra. Para iso contaremos cun moderador ou moderadora.
Ao finalizar estos 30 minutos teremos una quenda de preguntas breves do público coa súa correspondente resposta breve. Cada bloque seguirá a mesma dinámica.

Non se permitirán agravios, ataques persoais ou insultos.

No debate intervirán un membro de cada xuventude de cada partido político e mais un membro do 15M de Lugo. A orde de intervención comezará co partido con maior representación no Parlamento de Galicia e logo seguirá unha orde correlativa.